Her er kjørereglene for ungdomsavdelingen

Kjøreregler for ungdomsavdelingen i Sola Håndball

 1. Ungdomsavdelingen i Sola Håndballklubb defineres som alle lag til og med J/G 16. (Unntaket er Bring-lag).
 2. Alle lag i Sola Håndballklubb skal ha egen trener og egen lagleder.

Trenere fra og med G12/J12 (pr. årskull) kan få en årlig utbetalt sum på kr. 3000,- som skal dekke diverse dokumenterte utlegg. Gjelder kun en pr. lag/årskull.

Dersom noen lag ønsker å betale utover dette skal dette være klarert med foreldregruppa før avtale inngås, og foreldrene må selv ta de økte kostnadene dette påfører laget.

 1. Alle lag i Sola Håndballklubb skal forholde seg til klubbens gjeldende vedtekter, klubbens visjoner, mål og planer.

MOT – GLEDE – SAMHOLD (klubbens verdiord)

 1. Dersom lag blir nødt til å legge kamper i andre lags treningstider SKAL dette godkjennes med det laget som har treningstid i god tid før kampdagen.
 2. Informasjonsmøter om ”klubbens indre liv” og annet aktuelt avholdes første mandag i hver måned. Møtet avholdes i kafeen kl. 18 – 19.

Det er muligheter for å komme med innspill til saker.

Typiske saker kan være innkreving av kontingent, prosjekter, sportslige planer,  osv.

Ansvarlig er ungdomsleder.

 1. Materialforvalter skal tilstrebe å ha fast ”kontortid” i Åsenhallen.

Oppslag om ”kontortid” henges opp på informasjonstavlen i hallen.

 1. Lagledere/trenere har selv ansvar for å skaffe personer til sekretariat på egne hjemmekamper.

Aldersbestemte lag til og med 11 år må selv skaffe egne dommere. Dette gjelder også minihåndballen og de som har aktivitetsserie. Klubbens dommerkontakt kan bistå.

Sekretariats arbeid for eget lag godskrives ikke som dugnadsarbeid.

 1. Alle medlemmer skal gjøre 15 timers prosjektarbeid (dugnad), (10 timer for søsken).

Timene skal fortrinnsvis brukes på Sandnes Sparebank Cup, drift av kafeen, PWC messe og andre aktuelle messer/arrangementer.

 

Frikjøp av dugnad settes til kr. 2.500,-pr spiller for ungdomsavdelingen.

Søsken nr. 2 kan frikjøpes for kr. 1500,-

Lagledere har ansvar for å føre oversikt over dugnadstimer for eget lag og rapportere disse inn til Sola Håndball. Oversikten over dugnaden skal sendes fortløpende til daglig leder i Sola Håndball.

Mal for dugnadsrapportering utarbeides av klubben og fås av daglig leder.

Dersom klubben har behov for ekstra dugnadshjelp fra lag utover de pålagte 15 timene, kan lagene benytte dette som inntektsgivende arbeid og få utbetalt 100,- pr dugnadstime. Dette forutsetter at laget har dekket sine pålagte dugnadstimer.

Dette skal være avtalt med daglig leder eller prosjektleder for dugnaden.

 1. Alle sponsorer skal klareres med daglig leder. Det er også viktig at vi fakturerer fra klubben, slik at det blir riktig i forhold til mva. og regnskapet.

Utdypende forklaring om sponsing:

 1. a) Gaver (uten krav om profilering) kan uavkortet betales til laget.
 2. b) Gaver hvor det er krav om profilering, skal faktureres fra Sola Håndball og avsettes på lagets ”intern konto”. Dette for å sikre at mva. innberettes på en riktig måte.
 3. c) I noen bransjer er det sponsorer som har bransjeeksklusivitet. Det skal derfor avklares med daglig leder, før salg gjennomføres.
 4. d) Klubben skal tilstrebe å benytte klubbens offisielle klessponsor. Unntak kan klareres med daglig leder/styret.
 5. e) Klubben har egen klubbkolleksjon, og her kan lagene selge profilering. Dette skal gjøres i tråd med gjeldende retningslinjer. Lagene kan ha 3 egne sponsorer på kolleksjonen. Av dette salget tilfaller 100 % laget, men det skal faktureres gjennom klubben.
 6. f) Klubbens drakter er klubbens eiendom og klubben har enerett på sponsorplassene på draktene.
 7. g) Ved salg av sponsorpakker (for eksempel ny skiltreklame i hallen), tilfaller 40 prosent klubben og resterende 60 prosent laget. Dette gjelder første året av avtalen, deretter er avtalen klubbens eiendom. Ved salg av sponsorpakker skal daglig leder involveres og faktureringen skal skje gjennom klubben. (Skilt reklamer er normalt 3 – års avtaler)

 

10 Miniavdelingen:

Miniavdelingen er fritatt de pålagte 15 timene med dugnad. Miniavdelingen sitt bidrag til klubben er baking av minimum 2 stk kaker/bakverk per medlem til salg under diverse arrangement.

Miniavdelingen får 300,- per betalende spiller til disposisjon til diverse egne arrangement, eller trivsels fremmede tiltak.

 

 1. Kontingent i Sola Håndball går i sin helhet til klubben, og skal betales før spilleren spiller kamper. Kontingent fastsettes på årsmøtet i februar hvert år.

 

Sola Håndball skal dekke følgende utgifter for lagene:  

Drift og administrasjon av klubben.

Drakter til J/G 9, 12, og 15.

Dommer utgifter for J/G i aldersbestemte klasser til og med J/G-11.

Fra og med J/G-12 betales dommerne av kretsen.

Den årlige vårturneringen hvor alle lagene i ungdomsavdelingen inviteres med. Her dekker klubben bussene + to A-kort per årsgruppe, samt påmelding av lagene. Ytterligere kostnader dekkes av lagene selv.

For aktivitetsserien (G/J 9-10) får dekket ett stk A-kort per påmeldte lag, grunnet færre spillere per lag, men minimum to A-kort per årskull.

 

Dersom den årlige turneringen kolliderer med G/J-14 sin konfirmasjonshelg, kan lagene få dekket inntil 4000,- per lag til en turnering på et mer passende tidspunkt. Dette gjelder kun for de lagene som selv er konfirmanter. Dersom turneringen ikke har tilbud til alle årsklasser, kan inntil 4000,-per lag overføres til annen turnering.

 1.      Dersom noen lag kvalifiserer seg til Petter Wessel Cup eller andre regionale sluttspill dekker klubben lagets påmeldingsavgift.
 2.       Klubben betaler for inntil to spillere, per alderstrinn til sonesamling.

Dersom flere spiller skal delta, må dette dekkes av foreldrene/foresatte.

 1.      Påmelding i serien (fra 2050,-til 9000,- per lag) – en serie per lag er reglen.

Ved påmeldingen av flere lag i en årsklasse skal dette avklares med sportslig utvalg. All påmelding skal skje av sportslig utvalg.

 

 1.      Klubben dekker lagenes behov for førstehjelpsutstyr, klister, tape, og

klubbgenser til trenere. (Gjelder en trener per lag)

 

Lagene henter utstyr av materialforvalter, som gjør innkjøpene. Det er ikke

ønskelig at lagene handler inn på egenhånd, grunnet adm. arbeid med bilag

og utbetalinger og forhåpentligvis har klubben gode rabatter ved større

innkjøp.

 1.       Trener og lederkurs til trener og lagleder.

 

 1.       Klubben dekker kostnader til dommerutdanning etter avtale med  dommerkontakten i klubben.
 2.      Klubben dekker julegrøt til juleavslutning og tilsvarende til sommeren.

Klubben organiserer og gjør innkjøpene.

 1.    Klubbens lotteri

Hvert medlem skal selge loddbøker tilsvarende 500,-. Medlemmene skal innbetale 500,- til klubbens konto, ved utdeling av loddbøkene.

 1.    Andre inntektskilder som for eksempel toalettpapir, CD salg, Enjoy hefter, og lignende kan tilbys lagene, men skal være valgfritt. Lagene v/foreldregruppen kan selv pålegge egne medlemmer salg dersom lagets økonomi tilsier dette. Dette kan være egen dugnad der alle inntekter går til laget.
 2.    Lagleder og trener er fritatt loddsalg og annen pålagt dugnad på egne barn.
 3.    Ved bortekamper må lagene selv sørge for overnatting og transport, inklusiv ferjer.

 

 1.    Følgende utgifter/bøter skal betales av lagene:
 2.      Bøter i forbindelse med omberamming (for tiden 500,-) belastes laget.             I tillegg kommer lønn og reise til dommerne som også belastes/betales av    laget.

 

 1.      Dersom laget ikke møter til kamp, må laget selv dekke de kostnader dette

medfører. Reiseutgifter til bortelaget, dommer utgifter og bot (1000,-).

 

 1.       Bøter for usportslig opptreden fra spillere/lagledelse blir belastet laget.

Lagene kan bli pålagt ekstra dugnad for å dekke inn bøter og andre utgifter påført   laget.